ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 I. Общи условия

1. Потребителят има право на рекламация за несъответствие на стоката с договореното.

2. Гаранционната карта съдържа задължително следната информация:

     - име и адрес на Търговеца;

     - наименование на стоката и продуктов/сериeн номер;

     - име и адрес на производителя и/

     - или на вносителя;

     - дата на закупуване или на пускането в експлоатация, ако последното се извършва от Търговеца            или от негов служител;        

     - гаранционен срок.

3. След като забележи несъответствие в стоката, потребителят е длъжен да съобщи за това в най-кратки възможни срокове, съгласно написаното в глава III „Предявяване на рекламация“, като съобщи вида на продукта, фабричния му номер, опише несъответствието и предостави касова бележка, издадена от Търговеца, както и попълнена Гаранционна карта. Гаранцията е валидна само срещу предоставяне на гаранционна карта от клиента.

    Внимание:

 Повредена, неправилно или непълно попълнена гаранционна карта е невалидна!

4. Съхранението и запазването на качените върху продукта данни, програми и настройки е задача на          потребителя. Търговецът или Сервизните центрове не са отговорни (в рамките на законовите разпоредби) за щети, нанесени чрез загуба или повреда на данни, нито за косвени щети и произтичащи загуби, за загуба на приходи, дори в случаите, когато са настъпили поради причина, която е следствие на извършен ремонт.

5. Гаранционна карта се изда в случайте когато стоката има персонален сериен номер уникален за всяко изделие, при всички остнали положения важат общите гаранционни условия поместени на тази страница, а документът доказващ покупката е копие на фактурен документи и касов бон.

II. Права на потребителя, основаващи се на задължителна гаранция

1. Изброените в настоящата гаранционна карта права могат да бъдат упражнени в рамките на посочения гаранционен срок.

2. Гаранционният срок започва да тече от деня, когато стоката се предаде на потребителя или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител, като датата се посочва изрично       в Гаранционната карта.

3. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Приема се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

    - стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

    - значимостта на несъответствието;

    - възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със        значителни неудобства за него.

4. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Търговецът е длъжен да я     приведе в съответствие с договора за продажба.

4.1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се      извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

4.2. След изтичането на срока по т. 4.1. потребителят има право да развали договора и да му бъде                 възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока                   съгласно т. 5.     

4.3. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за            потребителя.  Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и          труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 

4.4. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието                   вреди. 

5. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по т. 4, той има право на избор между една от следните възможности:

     -разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

     -намаляване на цената.

5.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване          цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската            стока с нова или да се  поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на                                  рекламацията от потребителя.

5.2. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската

       стока с договора е незначително.

6. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две годиниописан в                         гаранционната карта на съответният продукт, считано от датата на предаването на             потребителската стока или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено     от Търговеца или от негов служител.

6.1. Срокът по т. 6 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на                             потребителската сток или за постигане на споразумение между Търговеца и потребителя за                     решаване на спора.

6.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 6 не е обвързано с никакъв друг срок за                           предявяване на иск, различен от срока по т. 6.

III. Предявяване на рекламация

Потребителят може да направи рекламация пред Търговеца, но също така може да се обърне директно към Сервизните центрове на Вносителя, изброени в настоящата гаранционна карта, с искане за поправка или замяна, съгласно т. 3 от раздел ІІ на настоящата Гаранционна карта.

IV. Случаи, когато може да бъде отказано гаранционно обслужване

1. Гаранционно обслужване не се прилага, когато дефектите, проблемите и/или несъответствието са следствие от долу изброените причини:

    - продуктът не се използва по предназначение;

    - непрофесионална поддръжка или изменение на продукта;

    - употреба на софтуер, информационни носители, резервни части, аксесоари или консумативи, които        не са доставени или одобрени от производителя;

    - експлоатация на продукта, несъобразено с характеристиките му;

    - каквато и да е намеса или поправка, предизвикваща дефект или причина за неизправност, която не       е извършена от посочен в настоящата гаранционна карта сервизен център.

2. Гаранционно обслужване може да бъде отказано, когато потребителят не спазва условията за               експлоатация, посочени в упътването на продукта, в следствие на което е възникнало дефект,               повреда и/или несъответствието.

3. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага в оригинал настоящата                       Гаранционна карта с вярно съдържание и касов бон относно закупуване на продукта. Рекламации не     се приемат, когато не са предоставени посочените в предходното изречение документи, както и             когато фабричният номер на продукта не може да се прочете или липсва, с изключение на случаите,       когато това е причинено от производителя или от Търговеца.

4. Ако възникнат дефекти, проблеми и/или несъответствия поради гореизброените причини,                          поправката е за сметка на потребителя дори в рамките на гаранционния срок.

5. Гаранционното обслужване покрива само софтуер, който е бил инсталиран върху продукта от                 производителя и който е интелектуална собственост на производителя. Гаранционната поддръжка         на софтуера е ограничена, защото когато софтуерен продукт се използва на определени от                     производителя уреди, неговото действие отговаря на зададените спецификации на софтуера.                 Настоящата гаранционна карта не покрива случаите, когато софтуерът трябва да заработи в друга       хардуерна и софтуерна среда, определена от потребителя, или когато трябва да отговори на                   изисквания, определени от потребителя и различаващи се от спецификацията му.

6. Гаранционното обслужване не покрива изброените по-долу случаи:

    - извършване на периодични контролни проверки, обслужване, ремонтиране или подмяна на части,           изхабени в следствие на нормална експлоатация;

    - дефекти, проблеми и/или несъответствия причинени от неправилна употреба или монтаж                         (претоварване, механични повреди, сътресения, удар, въздействие на температура, влага, течност,        прах, храна, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други                        фактори извън допустимите граници), използването на продукта по начин, различен от описания в            указанието за експлоатация/употреба и/или упътването на продукта;

       - когато не са спазени условията описани в указанието за експлоатация/употреба и/или упътването          на продукта, условията за транспорт, за монтаж, за инсталация, за експлоатация и/или за                          съхранение;

       - повреди, причинени от токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, войни, граждански                      неподчинения,  фрсмажорни обстоятелства, работа с нестандартна захранваща мрежа или други            външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя и/или Търговеца;

       - модификации извършени заради разлики в метода на излъчване в различни страни;

       - модификации извършени, за да може изделието да функционира в страна, за която не е                            произведено;

       - ремонт извършен от неоторизиран сервиз център или от неоторизирано лице;

       - при работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни                              устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства;

   Производителят и Оторизираните Сервизни Центрове не носят отговорност за загуба на данни и            информация от дефектните устройства.

V. Задължения на Търговеца и на сервиза, свързани с Гаранционната карта

1. При продажба на продукта Търговецът е длъжен да свери продуктовия и серийния му номер в Гаранционната  карта, да отбележи датата на закупуване, да завери картата и да я предаде на потребителя. Потребителят се задължава да провери, дали правилно са въведени данните. В случай на спор, потребителят е този, който трябва да докаже, че несъответствието между продуктовия и серийния номер в Гаранционната карта и върху продукта, е резултат от пропуск от Търговеца. 

2. Когато се извършва поправка в рамките на гаранционното обслужване, Търговецът или сервизът са длъжни да отбележат в Гаранционната карта следните данни: дата на предявяване на рекламацията и дата на постъпване на продукта за поправка; причината за повредата и начина на отстраняването й; дата на предаване на продукта на потребителя; новия краен срок на гаранцията, удължен с времето за поправка.